Noutăţi

Integritatea în cercetarea ştiinţifică reprezintă fundamentul cercetării de înaltă calitate și o precondiție pentru atingerea excelenței în cercetare și inovare la nivel național și European, după cum este evidenţiat şi în recomandările Consiliului European privind respectarea principiilor etice fundamentale şi a integrităţii în activităţile de cercetare şi inovare în Uniunea Europeană, adoptate pe 1 decembrie 2015.

În conformitate cu prevederile legii 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) are un rol cheie în coordonarea şi monitorizarea aplicării normelor de conduită morală şi profesională în activităţile de cercetare–dezvoltare la nivel naţional. Pentru detalii privind atribuțiile CNECSDTI a se vedea art. 7 din Legea 206/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin promovarea unei culturi a integrității științifice la nivel instituțional și în spiritul transparenţei decizionale, MENCŞ-ANCŞI  îşi propune ca, prin implicarea directă a cercetătorilor în selecția membrilor CNECSDTI, să vină în întâmpinarea aşteptărilor comunităţii ştiinţifice şi a societăţii civile, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea funcţionalităţii cadrului normativ privind integritatea în domeniul CDI. Prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4573/20.07.2016 s-au aprobat metodologiile de alegere a membrilor Comitetului de Selecție și a membrilor Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI).

Numirea membrilor CNECSDTI va fi rezultatul unui proces transparent, ce porneşte de la propunerile primite din comunitatea științifică. Alegerea membrilor CNECSDTI va fi realizată de un Comitet de Selecţie. Atât lista membrilor Comitetului de Selecție cât și lista membrilor CNECSDTI vor fi supuse consultării publice. Membrii Comitetului de Selecţie nu vor putea face parte din CNECSDTI.

 

Etapele procedurii de selecție a noilor membri CNECSDTI

Reprezentare grafică a procedurii de selecție

1. Lansarea apelului simultan de candidaturi pentru membrii Comitetului de Selecție și pentru membrii CNECSDTI. Cele două apeluri vor avea date de închidere diferite.

2. Desemnarea celor 5 membri ai Comitetului de Selecție pe baza propunerilor comunităţii ştiinţifice. Acestia vor analiza și vor selecta candidaturile primite pentru CNECSDTI.

3. Desemnarea unui număr de 19 candidați propuși pentru componenţa CNECSDTI, de către membrii Comitetului de Selecție.

4. Numirea membrilor CNECSDTI, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, pentru un mandat de 4 ani.

 

Condiții de aplicare

La acest apel pot participa specialişti cu activitate recunoscută în domeniul cercetării dezvoltării şi/sau specialişti în domeniul juridic şi în domeniul eticii cercetării şi ştiinţei, inclusiv cu afiliere instituţională din afara României.

 

Profilul membrilor Comitetului de Selecţie şi al membrilor CNECSDTI

trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

1. Conduită profesională și morală ireproșabilă, confirmată și recunoscută pe parcursul întregii activități, dublată de responsabilitate, echilibru,  capacitate de analiză obiectivă și reziliență la presiuni exterioare.

2. Experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută în țară și străinătate. Capacitate de înțelegere privind evoluțiile prezente / viitoare  în domeniul științei și tehnologiei, mobilitate profesională referitor la perspectivele interdisciplinare, transdisciplinare și multidisciplinare, care pot să apară.

3. Cunoașterea principiilor de etică și integritate științifică, a legislației în domeniu, precum şi a legii 206/2004 cu modificările și completările ulterioare, care să permită o consultanță adecvată în problemele de natură deontologică la nivel național.

4. Motivație explicită și asumată de a contribui la îmbunătățirea climatului de încredere în activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare din România și a celor ce o reprezintă.

 

Condiții specifice:

 1. Nu pot aplica demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice şi nici conducătorii organizaţiilor de cercetare-dezvoltare.

2. Nu pot aplica persoanele sancţionate pentru abateri de la normele de bună conduită în cercetarea ştiinţifică, aşa cum sunt definite în legea 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Nu pot aplica persoanele condamnate pentru orice fapte de natură penală (inclusiv poliţie politică).

 

În cazul unor punctaje egale se vor folosi următoarele criterii de departajare:

1. Va avea prioritate expertiza în domenii precum: etica, științele juridice, științele naturii, științele sociale.

2. Se va evita o concentrare instituțională excesivă.

3. Se va asigura pe cât posibil o componență echilibrată din punct de vedere al genului.

 

Întrebări frecvente

Aplicaţiile individuale se vor încărca pe platforma brainmap.ro.

Ghidul pentru depunerea online a candidaturilor

 

Calendar

Aplicaţiile pentru calitatea de membru al Comitetului de Selecție se vor încărca până la data de 12 august 2016.

Aplicaţiile pentru calitatea de membru al Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) în mandatul 2016-2020 se vor încărca până la data de 2 septembrie 2016.

Lista cuprinzând  propunerile pentru membrii comitetului de selecţie va fi facută publică în perioada 18-22 august 2016. În acest interval, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită opinii argumentate despre componenţa nominală a comitetului de selecţie pe adresa: cne@gov.edu.ro.

Lista cuprinzând  propunerile pentru membrii CNECSDTI va fi facută publică în perioada 19-23 septembrie 2016. În acest interval, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecţii şi sesizări argumentate despre componenţa nominală a CNECSDTI pe adresa: cne@gov.edu.ro.

 

Contact:  cne@gov.edu.ro

.